GEZONDHEIDSBELEIDVISIE

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid als ‘een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden’. Deze verschillende gezondheidsaspecten beÔnvloeden elkaar onderling. De school moet dus oog hebben voor een holistische benadering. Dit onderstelt een

• betrokkenheid van zowel leerlingen, personeelsleden, ouders als externe partners

• aandacht voor het fysiek, geestelijk en socio-emotioneel welbevinden van alle participanten (onderwijsontvangers en onderwijsverstrekkers)

Gezondheidseducatie is niet het zozeer het bijbrengen van leerinhouden, des te meer het leren verwerven van inzichten en attitudes voor een gezonde leefstijl met respect voor zichzelf en anderen. Diverse gezondheidsthema’s komen aan bod: lichaamshygiŽne, voeding, veiligheid, beweging, middelenmisbruik (roken, drugs),…

Het is belangrijk dat iedereen inziet dat onderwijs en gezondheid een sterke, positieve, wederzijdse relatie hebben. Gezonde kinderen (fysiek, geestelijk en socio-emotioneel) behalen vaker goede studieresultaten en goede studieresultaten resulteren in een groter welbevinden. Een gezonde geest in een gezond lichaam!

Het gezondheidsbeleid van de Provinciale Middenschool sluit aan bij een aantal bestaande decretale verplichtingen in het licht van een verantwoordelijkheid om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren (cfr. nieuwe kwaliteitsdecreet) en kadert eigenlijk in het GOK-beleid. Bij het implementeren van het gezondheidsbeleid reikt de school gelijktijdig een aantal vakoverschrijdende eindtermen aan. De Provinciale Middenschool spant zich in om een gezondheidsbeleid uit te stippelen op maat van de leerlingen. Die zijn meestal afkomstig uit een bijzondere doelgroep met specifieke kenmerken:

• 80% allochtonen; allochtone meisjes → gebrek aan beweging, weinig sportminded

• heel veel verschillende culturen → wederzijds respect als grondslag voor een welbevinden bij alle participanten

• 4de wereld: kansarmoede, gebrek aan financiŽle middelen (→ eetgewoontes, vrijetijdsbesteding)

Daarnaast lopen de leerlingen gezondheidsrisico’s als gevolg van leefgewoontes & overtuigingen, die meer courant zijn onder de meeste jongeren:

• fastfoodcultuur & meeneemmaaltijden • genotsmiddelen (eerder tabak, minder alcohol en drugs in de middenschool)

• bewegingsarmoede a.g.v. een veranderde vrijetijdsbesteding (pc, tv)

• slaaphygiŽne: gebrek aan slaap

• meisjes: het ideaalbeeld van het “fotomodel” opgedrongen door reclamemakers

Voor een middenschool blijft het sowieso een uitdaging om jongeren blijvend te motiveren “gezond te leven”. Zij liggen niet wakker van de langetermijngevolgen van ongezonde eetpatronen en van onvoldoende bewegen. Nochtans kampen sommigen al met overgewicht en zijn er anderen die zich een aversie voor voedsel eigen maken. Een goed eetpatroon, voldoende bewegen en sporten zijn goede gewoonten die van jongs af aan moeten geleerd worden. Na de basisschool heeft de middenschool nog een zekere impact op het gedrag van jongeren.

Een geschikt schoolklimaat, waar gezondheidsbevordering in een positief verhaal uitmondt, vinden wij terug op drie niveaus:

Gezondheidsbeleid op schoolniveau

Aandacht voor de organisatie van de educatie, het opzetten van schoolactiviteiten, de uitbouw van een gezonde omgeving en het maken van afspraken:

- Op onze school is er aandacht voor een gezond weekmenu. Een evenwichtig aanbod in de keuze van de dagschotel is belangrijk. Het stimuleren van het eten van groenten bij onze leerlingen is een blijvend actiepunt.

- Op school trachten wij onze leerlingen aan te zetten tot meer bewegen. Elke week krijgen de leerlingen de kans om deel te nemen aan verschillende sporten tijdens de middagpauze. Zij participeren ook aan verschillende provinciale sporttornooien.

- Bij extramurosactiviteiten verplaatsen de leerlingen zich zoveel mogelijk te voet.

- Er is op school veel aandacht voor de hygiŽne, ook in de toiletten.

- De school neemt deel aan de actie ‘Rookvrije klassen’.

- Detectie van tekorten aan elementaire fysieke vaardigheden in de les L.O. + rapportering aan de ouders (3x/jaar) – andere detectiemogelijkheden (hygiŽne, slechte voedingsgewoonten, eetstoornissen…→ CLB).

- De school duidt een coŲrdinator voor het gezondheidsbeleid aan. - Zie bijlage voor opsomming acties

Gezondheidsbeleid op klasniveau

De gezondheidsthema’s komen binnen verschillende lessen aan bod of kunnen vakoverschrijdend of via projectwerking worden aangepakt:

- Gezondheidseducatie komt ter sprake tijdens de lessen over gezonde voeding (soort voeding + gestructureerde eetgewoontes → TV Voeding, Techniek, WO in okan), EHBO, lessen sociale vaardigheden (Leefsleutels, Verzorging)

- De leerkracht heeft hierbij een voorbeeldfunctie

- Zie bijlage voor opsomming acties

Gezondheidsbeleid in de schoolomgeving

De PM werkt samen met externe partners zoals het CLB (preventie, waken over de gezondheid van leerlingen, deskundige informatie bij de keuze, de planning en de uitvoering van concrete acties), Logo Gent (Lokaal GezondheidsOverleg), IDPBW.